Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

  1. Toepasselijkheid

Voor alle bestellingen in onze onlineshop en alles wat daarmee verbinding houdt, maar ook voor de behandelsessies in de praktijk als ook op afstand, gelden de volgende algemene voorwaarden. Onze online shop is voornamelijk gericht op consumenten.

Onder consument wordt verstaan een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Onder handelaar wordt verstaan: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of degene die ten behoeve van hem handelt.

  1. Contractuele partners, het sluiten van de overeenkomst

De koopovereenkomst komt tot stand met Holistische praktijk Natuurwezen.

Door de presentatie van de producten in de online-shop doen wij een bindend aanbod tot het sluiten van een overeenkomst met betrekking tot deze artikelen. U kunt de producten eerst vrijblijvend bekijken en/of in het winkelmandje leggen en te allen tijde uw keuzes vóór het plaatsen van uw bindende bestelling corrigeren, door gebruikmaking van de in het bestelproces aangeboden en toegelichte correctiemogelijkheden. De overeenkomst komt tot stand door het aanklikken van de bestelknop. Het aanklikken van de bestelknop houdt een aanvaarding in van het aanbod inzake de goederen in het winkelmandje. Onmiddellijk na de totstandkoming ontvangt u nogmaals per e-mail een bevestiging.

  1. Taal van de overeenkomst en opslag van de tekst van de overeenkomst

De beschikbare taal voor het sluiten van de overeenkomst is Nederlands.

Wij slaan de overeenkomst op en zenden u per e-mail de gegevens van de bestelling en onze algemene voorwaarden. Uw vorige bestellingen kunt u om veiligheidsredenen niet meer online inzien.

  1. Leveringsvoorwaarden

Naast de vermelde productprijzen worden ook verzendkosten in rekening gebracht. Informatie over de hoogte van de verzendkosten vindt u bij de aanbiedingen en in uw winkelwagen. Bij een bestelbedrag van minimaal € 75,00 euro hebt u bij bezorging binnen Nederland recht op gratis verzending. Bij een bestelbedrag van minimaal € 100,00 euro hebt u bij bezorging binnen België en andere EU-landen recht op gratis verzending.

U hebt principieel de mogelijkheid om de goederen op afspraak af te halen op het adres van de praktijk, Emmakade 59A te Leeuwarden. U kunt via het mailadres van Holistische praktijk Natuurwezen of het contactformulier een afspraak maken om uw bestelde producten af te halen.

Wij leveren niet af op een postbusadres.

  1. Betaling

In onze shop zijn in principe de volgende betalingswijzen beschikbaar:
Creditcard: De betalingstransactie wordt direct na bevestiging van de betalingsopdracht en na uw legitimatie als rechtmatige kaarthouder door uw creditcardmaatschappij op verzoek van PayPal uitgevoerd en uw kaart wordt belast.
iDEAL: Als u de betaalwijze iDeal kiest, wordt u doorverwezen naar de website van uw bank. Om het factuurbedrag via iDeal te kunnen betalen, moet u beschikken over een Nederlandse online bankrekening die geactiveerd is voor deelname aan iDeal, de nodige legitimatie verstrekken en de betalingsopdracht aan ons bevestigen. De betalingstransactie wordt direct daarna uitgevoerd en van uw rekening afgeschreven.
Betaalverzoek: wanneer u voor een sessie komt binnen Holistische praktijk Natuurwezen ontvangt u direct na de betreffende sessie een betaalverzoek met het desbetreffende bedrag. U bent verplicht dit bedrag binnen 5 werkdagen te voldoen.

Andere betaalopties binnen de webshop:
Google Pay
Apple Pay
Sofort
Bancontact

Betaling bij No-Show of late Annulering (binnen 24 uur)
In rekening brengen van kosten bij No-Show: wanneer u, dan wel fysiek of virtueel via een sessie op afstand, niet komt opdagen zonder bericht, worden de kosten van de gereserveerde tijd voor de sessie met een bedrag van 105 euro in rekening gebracht. 

In rekening brengen van kosten bij late annulering (binnen 24 uur): wanneer u voor een fysieke sessie in de praktijk, of virtueel voor een sessie op afstand, deze afspraak annuleert binnen 24 uur, ziet Holistische praktijk Natuurwezen zich genoodzaakt om 50% van de kosten voor de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

  1. Eigendomsvoorbehoud

Gekochte producten blijven eigendom van Holistische praktijk Natuurwezen totdat zij volledig zijn betaald.

  1. Schade tijdens bezorging

De bezorging van bestelde producten van Holistische praktijk Natuurwezen na het plaatsen van een bestelling is op eigen risico. Holistische praktijk Natuurwezen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele transportschade van uw bestelde product. Dergelijke schade kan nimmer op Holistische praktijk Natuurwezen worden verhaald. Holistische praktijk Natuurwezen garandeert een absoluut veilige aanlevering van uw product aan de transporteur, door middel van uitgebreid gebruik van beschermingsmaterialen ter voorkoming van schade aan uw bestelde product. Indien goederen worden geleverd met zichtbare transportschade, moet u deze schade indien mogelijk onmiddellijk bij de bezorger kenbaar maken en kunt u trachten de geleden schade eventueel op de bezorgdienst te verhalen.

  1. Garanties

Op de producten van Holistische praktijk Natuurwezen is de wettelijke garantie van toepassing. Alle door ons geleverde goederen zijn gegarandeerd van voldoende kwaliteit, geschikt voor hun normale doel en vrij van gebreken gedurende een periode van 12 maanden vanaf de datum van levering. Deze garantie is niet van toepassing op defecten die het gevolg zijn van normale slijtage, opzettelijke of onopzettelijke toegebrachte schade, nalatigheid door u of een derde partij, het gebruik van de goederen op een andere manier dan door ons aanbevolen, het niet opvolgen van onze zorg of andere instructies, of enige andere wijziging of reparatie uitgevoerd zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Gebreken moet u zo snel als redelijkerwijs mogelijk na ontdekking aan ons melden. Defecte goederen zullen wanneer binnen de garantietermijn van 1 jaar na aankoopdatum, naar onze keuze, worden gerepareerd of vervangen. Stenen, edelstenen en kristallen vallen buiten de garantievoorwaarden van Holistische praktijk Natuurwezen. Op deze producten wordt dus geen garantie gegeven.

Holistische praktijk Natuurwezen staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften die eventueel van toepassing zijn.

Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 dagen na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

De ondernemer is nooit verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

  1. Aansprakelijkheid

Holistische praktijk Natuurwezen kan op geen manier aansprakelijk worden gesteld in geval van schade aan lijf, leven of gezondheid, direct of indirect. Holistische praktijk Natuurwezen adviezen en producten zijn niet bedoeld als vervanging voor reguliere behandelingen of adviezen.

Holistische praktijk Natuurwezen producten kunnen nooit een medisch, psychologisch of psychiatrisch advies van een arts, psycholoog, psychiater of een medisch deskundige vervangen. Ze kunnen wel gezien worden als een aanvulling op weg naar zelfinzicht en heling. Kristallen, edelstenen en mineralen kunnen ondersteunend werken maar zijn geen vervangers voor medicatie, psychologische en/of psychiatrische behandelingen of enig ander medisch advies. Raadpleeg bij klachten dan ook altijd uw huisarts of specialist. Holistische praktijk Natuurwezen adviseert je het tijdig zoeken van professionele medische, psychologische of psychiatrische zorg nooit uit te stellen of reeds verkregen medisch, psychologisch of psychiatrisch advies nooit te veronachtzamen op basis van (online) informatie verstrekt door medewerkers van Holistische praktijk Natuurwezen.

De aansprakelijkheid van Holistische praktijk Natuurwezen is altijd beperkt tot maximaal het aankoopbedrag van de desbetreffende bestelling.

Holistische praktijk Natuurwezen is nimmer aansprakelijk voor fouten en/of tekortkomingen van derden zoals bijvoorbeeld – maar niet uitsluitend – bezorgers of leveranciers.

  1. Geschillenbeslechting

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan, die u hier kunt vinden. Holistische praktijk Natuurwezen kan nimmer worden verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een geschillencommissie voor consumentenzaken.

Op alle overeenkomsten met Holistische praktijk Natuurwezen en alles wat hiermee verband houdt, alsmede ieder geschil dat voortvloeit uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Geschillen met betrekking tot deze overeenkomst, deze algemene voorwaarden of met al hetgeen daarmee verband houdt, zullen aan de bevoegde rechter in Nederland worden voorgelegd.

Overmacht

Holistische praktijk Natuurwezen is niet aansprakelijk voor schade indien Holistische praktijk Natuurwezen haar verplichtingen niet of niet tijdig kan nakomen wegens overmacht.

In het geval van overmacht heeft Holistische praktijk Natuurwezen telkens het recht om de overeengekomen termijnen zoals levertermijnen op te schorten dan wel te verlengen.